Medizinisch - Zervix Set

Zervix Set

Zervix Nahtmaterialset nach Shirodkar
2 x stumpfe Nadel

BESTELLNUMMER:

2 x HRB 50 mm – 4 mm Polyester Band 40 cm – ZCE1
2 x HRB 50 mm – 4 mm Polyester Band 50 cm – ZCE4
2 x HRB 65 mm – 4 mm Polyester Band 50 cm – ZCE3

Newsletter

Newsletter / Melden Sie sich an unsere Mailingliste an